Terapia dzieci

Zakres świadczonych usług

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy planowana jest indywidualna terapia logopedyczna lub neurologopedyczna. Program terapii zawsze jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia są prowadzone w formie zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Wprowadzane są również ćwiczenia stymulujące inne sfery poznawcze dziecka jak uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa. Po zajęciach rodzice otrzymują materiał językowy oraz wskazówki do kontynuowania terapii w warunkach domowych.

W uzasadnionych przypadkach terapia logopedyczna jest uzupełniana o elementy terapii Integracji Sensorycznej, jeśli dziecko ma zdiagnozowane deficyty w tym zakresie

Terapia logopedyczna prowadzona jest w przypadku:
  • opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy
  • wad wymowy np. rotacyzm, seplenienie,
    mowa bezdźwięczna
  • zaburzonego słuchu fonematycznego
  • fizjologicznej niepłynność mowy
  • obniżonej sprawności językowej
Terapia neurologopedyczna obejmuje:
  • zaburzenia mowy u dzieci w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, dyzartrii, SLI
  • jąkanie wczesnodziecięce
  • kształtowanie właściwych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy tj. połykanie, gryzienie, żucie